Rapporter

I rapportdelen kan ni generera olika slags översikter kopplade till arbetstid, planerad, redovisad eller debiterbar tid för ett eller flera projekt.

Rapporter per månad

SEreportmonth

Den vanligaste typen av månadsrapport visar den egna registrerade tiden för samtliga projekt under en vald månad. Snabbt och enkelt ser ni vilka dagar som har arbetats, hur många timmar som har registrerats eller om det är någon dag då tid inte har registrerats. Som administratör eller projektledare finns det stora möjligheter att gruppera och göra urval och på så sätt få fullständig överblick över verksamheten. Rapporter kan skapas över användargrupper, resultatenheter, projektgrupper, kundgrupper, projekttyper och så vidare.

Det är också möjligt att ta ut rapporter som visar detaljerade listor över registreringar per dag, per projekt eller per tidkod för en vald månad. Tidkoder kan exempelvis vara övertid, flextid, debiterbar tid med mera. 

Rapporten “Planerad tid” är en sammanställning av schemalagd normal arbetstid, planerad arbetstid (fördelad på ett eller flera projekt) samt planerad övertid. Denna rapport ger en smidig övergripande bild av månadens planering.

Rapporter per projekt

projektstatus

Rapporten "Projektplan" är en grafisk modell av den övergripande planeringen för ett projekt. Projektplanen visar projektets olika faser och aktiviteter samt en tidsplanering.

Projektstatusrapporten ger en övergripande bild på statusen för ett valt projekt. Rapporten visar status per fas och aktivitet, planerad, redovisad och återstående tid samt eventuella utlägg för varor och tjänster.

Projektrapporten används för att skapa detaljerade samman-ställningar över nedlagd tid och material i ett projekt under en specifik tidsperiod eller från projektstart. Rapporten används med fördel som underlag vid sammanställning eller redovisning till kund och för avstämning av fakturaunderlag.

Resultatrapporten ger ekonomisk information om projektens lönsamhet. Den jämför planerad lönsamhet med faktisk lönsamhet. På sätt kan man till exempel se de ekonomiska konsekvenserna av en försening.

Tidsrapporter

Tiden kan visas per dag, vecka, månad eller år och summeringen kan göras per aktivitet eller per användare. Kombinationerna på urvalet är många och valmöjligheterna består bland annat av resultatenhet, användargrupp, användare, projektgrupp, projektstatus, projekttyp, kund, projektledare och projekt. Det är också möjligt att genera tidkodrapporter och Ganttscheman för grafisk presentation med samma urvalsmöjligheter.

Lönerapporter

Projektledare och administratörer kan ta fram löneunderlag per individ eller för en grupp individer samtidigt. Ledighet som registreras i kalendern visas tydligt i ledighetsrapporten.