Mallar

Det finns stora möjligheter att underlätta arbetet genom att använda de olika mallverktyg som Survey&Report erbjuder. Mallar är standardiserade strukturer som hjälper er att snabba på arbetet och behålla en enhetlig uppbyggnad och struktur.

Enkätmallar

Enkätmall

Om det finns ett antal frågor som du alltid eller ofta vill ha med i din enkät kan du utgå från en enkätmall och sedan fylla på med ytterligare frågor därefter. Du kanske gör olika typer av kundundersökningar, men behöver alltid veta företagets storlek, bransch, osv. Då kan du göra en enkätmall med "grundläggande frågor" att börja enkäten med, för att sedan fylla på med företagsspecifika frågor.

En annan anledning till att skapa en enkätmall kan vara att du gör en återkommande undersökning med likartade frågeställningar år efter år (eller efter varje projekt), då det kan vara bra att snabba upp arbetet genom att använda en enkätmall. 

Frågemallar

Om det istället är så att ni gör många olika sorters enkäter, men ofta ställer frågor med en viss uppsättning svarsalternativ, exempelvis gällande nyckelpersoner, företagsavdelningar eller produkter, kan det vara smidigt att använda frågemallar. Då behöver ni inte skriva in de olika svarsalternativen varje gång eftersom de hämtas automatiskt från mallen. På så sätt sparar ni både tid och säkerställer att inget svarsalternativ glöms bort!

Enkätteman

För att försäkra er om att alla de enkäter ni skapar alltid ser likadana ut kan ni använda er av enkätteman. De styr designen så att ni får möjlighet att både bestämma utseendet på enkäten som helhet och på de individuella frågorna. Bland annat kan ni välja teckensnitt, färger, marginaler och liknande. Kanske vill ni använda företagsfärgerna till enkätens bakgrund eller text? Detta bestämmer ni i enkätmallarna.

Rapportmallar

Dessa är de mallar som man kan utgå från när man genererar en rapport. För varje ny rapportmall definierar du en grundinställning för hur varje frågetyp ska presenteras i rapporten. Om du exempelvis skapar "Rapportmall 1" väljer du vissa inställningar för de olika frågetyperna (dessa väljs genom att öppna varje frågetyp och markera radioknapp vid den inställning som önskas). När du sedan skapar en "Rapportmall 2" kan du lägga in helt andra val för varje frågetyp.

När du har valt en mall att arbeta med fungerar det fortsatta arbetet på samma sätt som när du skapar en rapport från början. Du klickar för att lägga till nya block och kan också välja om du vill lägga till texter, tabeller eller diagram.